Select Page

PENGURUS PCNU KABUPATEN BOYOLALI MASA HIDMAT 2018-2023

PENGURUS PCNU KABUPATEN BOYOLALI  MASA HIDMAT 2018-2023

SUSUNSAN PENGURUS PCNU KABUPATEN BOYOLALI

MASA HIDMAT 2018-2023

MUSTASYAR : 1. KH. Habib Masturi 6. KH. Rochmat
: 2. KH. Malkan Siraj 7. Dr. H. Muhtadin, MA.
: 3. KH. Ali Muhson 8. dr.H. Syamsudin, M.Kes.
: 4. KH. Abdul Karim 9. H. Taqrir Edi Permadi, SE.
: 5. KH. Ihsan Kawanto 10. H. Thohir
RAIS SYURIAH : KH. Ahmad Charir, SH.
Wakil Rais : 1. KH. Drs. Jamal Yazid, M.Si.
Wakil Rais : 2. KH. Muh Mahfudz Alhafidz
Wakil Rais : 3. KH. Drs. Asikin, M.Ag.
Wakil Rais : 4. KH. Drs. Ngatirin, MH.
Wakil Rais : 5. KH. Makmun Nuryanto
Katib : KH. Joko Parwoto, ST. Al Hafidz
Wakil Katib : 1. Dr. H. Rustam Ibrahim
Wakil Katib : 2. KH. Muhamad Sholihin, S.Ag.
Wakil Katib : 3. KH. Abdurrohman, LC.
Wakil Katib : 4. KH. Nasuha
Wakil Katib : 5. KH. Wartono Abdullah
A’WAN : 1. KH. Drs. Muhdi Zamru, M.Ag. 8. H. Afnani Alwi
: 2. KH. Ashuri, M.Pd. 9. Ny. Hj. Siti Sutijah
: 3. KH. Subur Aditama, S.Pd.I. 10. dr. Hj. Umi Hanik
: 4. KH. Drs. Muridi 11. Dra. Hj. Dwi Susilaningsih
: 5. KH. Sudar Ainulhuda 12. Ny. Anisah Yuliyanti
: 6. KH. Subkhi Al Idrus 13. Hj. Tatik Anggraini
: 7. KH. Paryoko
TANFIDZIYAH
Ketua : Drs. H. Masruri
Wakil Ketua : 1. Iqbal Mulyanto, S.Ag.
Wakil Ketua : 2. Ismail Al Habib, S.Ag.
Wakil Ketua : 3. Drs. H. Mundakir
Wakil Ketua : 4. H. Syaiful Anwar, S.Ag. M.Pd.I.
Wakil Ketua : 5. Istamar
Wakil Ketua : 6. K. Abdullah Hafidz Amin
Wakil Ketua : 7. H. AgusTaufiqurrahman
Wakil Ketua : 8. Nuryadi, S.Sos.
Wakil Ketua : 9. Drs. H. Tukirin, M.Ag.
Sekretaris : Drs. H. Muh Mualim, M.Pd.I.
Wakil Sekretaris : 1. H. Ahmad Nasrullah, SH.
Wakil Sekretaris : 2. Hendro Riyanto, S.Pd.I.,M.Si.
Wakil Sekretaris : 3. Drs. Imam Fajarudin
Bendahara : Faizin, SE.
Wakil Bendahara : H. Suratin

 

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *